Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

  • neonatologicznej,
  • rehabilitacyjnej,
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • endokrynologii dzieci,
  • diabetologii dziecięcej lub
  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym.
W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.
Pacjent w danym dniu może korzystać tylko z jednego zakresu świadczeń.