Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.). Od dnia 01.07.2010 r. w strukturach Oddziałów Wojewódzkich NFZ nie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta. Prezes Rady Ministrów powołał niezależny organ - Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46; infolinia dla pacjentów: 800-190-590.

Rzecznik rozpatruje skargi w odniesieniu do:

 1. Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych;
 2. Prawa pacjenta do informacji;
 3. Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 4. Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych;
 5. Prawa pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 6. Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta;
 7. Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej;
 8. Prawa zgłoszeniu sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia;
 9. Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej;
 11. Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Więcej - Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie


Dział Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ rozpatruje skargi i wnioski dotyczące naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, którzy posiadają umowy ze Śląskim OW NFZ.

Dyrektor Oddziału rozpatruje skargi na pracowników Oddziału

Skargi i wnioski mogą być zgłaszane do Działu Skarg i Wniosków:

 • bezpośrednio w siedzibie na ul. Kossutha 13 od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8.00 do 16.00;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • pisemnie na adres:
  Śląski OW NFZ
  ul. Kossutha 13
  40–844 Katowice.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu składania skarg i wniosków oraz informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych można uzyskać pod numerami telefonów (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30):

 • 32 735 05 45

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzenie Nr 31/2010/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r. (ze zm.), a w szczególności przepisy §7. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 1, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku pisemnie w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego potwierdzenia do Funduszu. Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy (ePUAP).