Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach | strona główna

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Refundacja kosztów leczenia poniesionych w krajach UE i EFTA

Świadczenia zdrowotne przysługują polskim ubezpieczonym na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA na takich samych zasadach jak ubezpieczonym na stałe mieszkającym w tym państwie.
W większości państw członkowskich UE/EFTA obowiązują dopłaty do świadczeń, tzw. wkład własny pacjenta - te koszty pacjent musi pokryć we własnym zakresie.
O wysokości zwrotu zawsze decyduje państwo, w którym udzielono świadczeń.
Refundacja kosztów dotyczy świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę czas i charakter pobytu pacjenta w innym kraju UE/EFTA, czyli dotyczy świadczeń mieszczących się w zakresie EKUZ/certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.

Kolejne etapy procesu refundacji kosztów leczenia poniesionych w krajach UE i EFTA


ETAP I

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zwrot kosztów leczenia
    (wniosek powinien być prawidłowo, czytelnie i kompletnie wypełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną do występowania z wnioskiem).
  2. Oryginały opłaconych rachunków.
  3. Dowody zapłaty kwot wyszczególnionych na rachunkach.
  4. Dokumentacja potwierdzająca niezbędność udzielonego świadczenia z medycznego z punktu widzenia.
  5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot/pokrycie kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE lub EFTA,
  6. Dowód ubezpieczenia, jeżeli w okresie udzielonego świadczenia pacjent nie posiadał EKUZ (dowód ubezpieczenia musi być aktualny na czas udzielonego świadczenia).
  7. W przypadku nieuznania przez zagranicznego świadczeniodawcę przedstawionej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, tj. zaznaczenie we wniosku punktu 4.2 - opis okoliczności według wzoru.

Uwaga: wraz z wnioskiem należy wysłać wszystkie posiadane rachunki.
W przypadku braku jednego z wymaganych dokumentów, trzeba liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie.

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że przed złożeniem dokumentacji w Śląskim OW NFZ pracownicy ww. Działu nie sprawdzają poprawności wypełnienia wniosku oraz dokumentacji do niego dołączonej.
Każda sprawa wymaga szczegółowej analizy - w kwestiach dotyczących ubezpieczenia przez Wydział Spraw Świadczeniobiorców, a w pozostałych – przez Dział Współpracy Międzynarodowej.
Weryfikacja wniosku następuje wyłącznie po złożeniu kompletu dokumentacji w kancelarii Śląskiego OW NFZ.

Rachunki opłacone przez osobę trzecią (np. pracodawcę)
Informacje dotyczące zasad udzielania świadczeń w poszczególnych krajach UE i EFTA
Portal Polskiej Instytucji Łącznikowej – wyjeżdżam do ...
ETAP II

Jeżeli dokumentacja jest kompletna, kserokopie rachunków wraz z drukiem E126 PL wysyłane są do instytucji łącznikowej w kraju UE i EFTA, w którym wnioskodawca skorzystał z leczenia.

ETAP III

Po uzyskaniu zwrotnej odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu w państwie UE i EFTA, Śląski OW NFZ na podstawie informacji zawartej w formularzu E126 PL pisemnie informuje wnioskodawcę o kwocie przyznanej refundacji lub odmowie jej przyznania.
Równocześnie Śląski OW NFZ dokonuje wypłaty kwoty refundacji w polskiej walucie na rachunek bankowy wskazany we wniosku refundacyjnym lub przelewem pocztowym na adres podany we wniosku.

Kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

Refundacja kosztów leczenia poniesionych w krajach UE/EFTA:
Tel. 32/ 735 19 31, 32/ 735 15 12
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43